5, జూన్ 2018, మంగళవారం

ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రపంచం అత్యవసరం... K. Veeraiah

నేను వ్రాసిన వ్యాసం నేడు  సాక్షి స్టేట్ మెయిన్ పేపరు లో 6వ పేజీ లో...(05.06.2018)
ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రపంచం అత్యవసరం... కె వీరయ్య, హైదరాబాద్ జిందాబాద్ ఉపాధ్యక్షులు

2 వ్యాఖ్యలు: