14, జనవరి 2014, మంగళవారం

అందరికి సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు.


అందరికి సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు.
 ఈ సంక్రాంతి అందరికీ భోగ భాగ్యాలతో మరింత సంతోషాన్ని పంచాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం.