26, జూన్ 2016, ఆదివారం

చేతుల్లేని వాళ్లు బొమ్మలు వెయ్యడం అసాధ్యం...?

చేతుల్లేని వాళ్లు బొమ్మలు వెయ్యడం అసాధ్యం...?
చిత్రాలు గీసి, ఆ అందమైన చిత్రాలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు....

చేతుల్లేని వాళ్లు బొమ్మలు వెయ్యడం అసాధ్యం...?

చేతుల్లేని వాళ్లు బొమ్మలు వెయ్యడం అసాధ్యం...?
చిత్రాలు గీసి, ఆ అందమైన చిత్రాలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు....

22, జూన్ 2016, బుధవారం

జిహెచ్ ఎంసి అడిషనల్ కమిషనర్ గారికి ఇచ్చిన విన్నపం

బాగ్ లింగంపల్లి లోని మదర్ డైరీ ప్లేగ్రౌండ్ ను అభివృద్ది చేయాలని...
'హైదరాబాద్ జిందాబాద్' ఆధ్వర్యంలో నేడు జిహెచ్ ఎంసి అడిషనల్ కమిషనర్ గారికి 
ఇచ్చిన విన్నపం (కాలనీవాసుల సంతకాలతో కూడిన) .....20, జూన్ 2016, సోమవారం

ప్లేగ్రౌండ్ ను అభివృద్ది చేయాలని....

బాగ్ లింగంపల్లి లోని మదర్ డైరీ ప్లేగ్రౌండ్ ను అభివృద్ది చేయాలని, 
'హైదరాబాద్ జిందాబాద్' ఆధ్వర్యంలో  మదర్ డైరీ ప్లే గ్రౌండ్ దగ్గర సంతకాలసేకరణ...