1, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

పైపు లైను మరమ్మతూలు చేయాలని ప్రజావాణి లో వినతి...

  పైపు లైను మరమ్మతూలు చేయాలని ప్రజావాణి లో వినతి...
 ''హైదరాబాద్ జిందాబాద్'' ...ఆద్వర్యంలో కూలిన వర్షపు నీటి పైపు లైను మరమ్మతూలు చేయాలని వినతి.