18, జూన్ 2011, శనివారం

నువ్వు నేను స్నేహం...


నువ్వూ నేనూ  అంటే  అది కలహం...
నువ్వే నేనంటే అంటే  అది స్నేహం...

నీవెంటే నేనంటే నిద్రలో కూడా ...
నువ్వూ నేనూ కలిసుంటే అది స్వర్గం.

2 వ్యాఖ్యలు: